Obnovena činnost školní jídelny

Od 20.10.2020 obnovuji činnost školní jídelny. Provoz bude pouze na pracovišti Horácké náměstí, kde se mohou stravovat i žáci z pracoviště Uprkova. Žáci se mohou přihlásit ke stravování elektronicky přes stravovací systém, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Stravování probíhá ve školní jídelně, kde bude zabezpečeno dodržování hygienických pravidel. Vstup do jídelny je bočním vchodem, žáci se nepřezouvají. V období prázdnin od 26.10. do 30.10.2020 školní jídelna nevaří.
Časy oběda:
výdej pro cizí strávníky a nemocné žáky, výdej do jídlonosičů: 10:45 - 11:15

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče

o dítě mladší 10 let,

nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Informace k volbám do školské rady

Ředitelka Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2020 - 2023. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné do 5. 11. 2020 v ředitelně školy.