Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Těšíme se na nové prvňáčky 1. září na slavnostním přivítání a ve školních lavicích!

Zde si můžete přečíst, proč dát prvňáčka na naši školu. Fotografie z výuky naleznete níže.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy školního roku 2022/2023

Dokumenty k zápisu do 1. tříd pro žáky z Ukrajiny naleznete na https://www.zshoracke.org/node/703 a https://www.zshoracke.org/node/729

 
16. 2. 2022    Kavárna pro rodiče předškoláků a pro předškoláky - online v 17:30 hod.
17. 2. 2022    Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:30 hod.
 • 1. skupina: sraz před budovou školy na ulici Uprkova, prohlídka školy, společný přesun do budovy školy na Horáckém náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou
 • 2. skupina: sraz před budovou školy na Horáckém náměstí, prohlídka školy, setkání s paní ředitelkou, společný přesun do budovy školy na ulici Uprkova a prohlídka budovy
15. 3. 2022   Den otevřených dveří v čase od 8:00 do 12:00 hod.
16. 3. 2022   Kavárna pro rodiče o výuce matematiky (konstruktivistický přístup a Hejného metoda) - online v 17:30 hod.
23. 3. 2022   Kavárna pro rodiče předškoláků a pro předškoláky - online v 17:30 hod.

24. 3. 2022   Prohlídka školy pro předškoláky a jejich rodiče v 16:30 hod.

 • 1. skupina: sraz před budovou školy na ulici Uprkova, prohlídka školy, společný přesun do budovy školy na Horáckém náměstí, prohlídka budovy a setkání s paní ředitelkou
 • 2. skupina: sraz před budovou školy na Horáckém náměstí, prohlídka školy, setkání s paní ředitelkou, společný přesun do budovy školy na ulici Uprkova a její prohlídka
8. - 9. 4. 2022   Zápis do 1. tříd
26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5. a 24. 5. 2022  Edukativně stimulační skupiny
11. 5. 2022   Schůzka pro rodiče přijatých žáků do budoucích 1. tříd v 17:00 hod., představení třídních učitelek
červen 2022   Setkání budoucích prvňáčků se svou novou paní učitelkou na zahradě školy obou budov, čas a den pro jednotlivé třídy bude upřesněn
 

Zápis do 1. tříd ZŠ Brno, Horácké nám. 13

Co (kromě jiného) nabízíme?

 • výuku s použitím daltonského plánu (http://www.czechdalton.cz/o-daltonu)
 • skupinovou práci, projektovou výuku, celoškolní projekty, zájmové kroužky
 • respektování individuálních vzdělávacích potřeb dětí
 • vytváření příležitostí pro nadané žáky
 • nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • možnost otevření třídy s programem Začít spolu na pracovišti Horácké náměstí (https://www.zacitspolu.eu)
 • výuku všech předmětů moderními metodami; v matematice mimo jiné i s využitím metody prof. Hejného (https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda)
 • péči o co nejlepší vztahy mezi všemi zúčastněnými (certifikát „Férová škola“)
 • ochotu komunikovat…
 • podívejte se do naší školy a na běžný den prvňáčka prostřednictvím videí: https://www.youtube.com/watch?v=beo5MDmRitk                                     https://www.youtube.com/watch?v=GYbOvuqVbeQ

Kdy se na to můžete přijít podívat a vyzkoušet?

 • Dny otevřených dveří - podle aktuální situace, bližší informace na našem webu a sociálních sítích
 • Škola na zkoušku pro předškoláky - proběhne 20. 4. 2022 od 16:00 hodin, bližší informace na našem webu a sociálních sítích
 • Edukativní skupiny pro předškoláky - proběhnou v květnu 2022 (bude upřesněno), bližší informace na našem webu a sociálních sítích
 • Kavárny pro rodiče - pozvánky na našem webu a sociálních sítích

Kolik bude tříd a kolik dětí v nich?

 • můžeme otevřít 4 první třídy (podle konečného počtu zapsaných dětí)
 • plánovaný počet dětí ve třídách bude 24 - 26

Co udělat před zápisem?

 • zaregistrovat svého předškoláka na webových stránkách (https://zapisdozs.brno.cz)
 • vytisknout si z těchto stránek žádost o přijetí nebo žádost o odklad (v případě potíží Vám pomůžeme s registrací ve škole)
 • v případě, že budete žádat o odklad školní docházky, se včas objednejte do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

Kdy k zápisu na naši školu?

 • v pátek 8. dubna 2022 od 14.00 do 17.00
 • v sobotu 9. dubna 2022 od 9.00 do 11.00
 • zápis pro obě pracoviště proběhne v budově Horácké nám. 13

Co je třeba odevzdat u zápisu?

Co je ještě důležité:

 • do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věk šesti let a děti, které měly pro školní rok 2021/2022 odklad školní docházky (i tyto děti musí znovu k zápisu)

K odkladu školní docházky potřebujete:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )
 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možno najít na webu školy) - protože je obě doporučení třeba odevzdat už u zápisu, je nutné včasné objednání v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru

K odkladu školní docházky odevzdejte:

 • formulář Žádost o odklad školní docházky (vytisknutý z http://zapisdozs.brno.cz )
 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakty na tato zařízení je možné najít na webu naší školy

K zápisu nešestiletého dítěte (dítě, které nedosáhne věku šesti let v den zahájení školního roku) potřebujete:

 • Žádost o přijetí
 • u dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
 • u dítěte narozeného v období od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku naší školy a desatero pro rodiče budoucích prvňáčků: