Školní poradenské pracoviště

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole:
Poradenské služby ve škole jsou od září 2005 zajišťovány školním pedagogickým pracovištěm – školním psychologem, výchovnými poradkyněmi a metodičkami prevence. ŠPP spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), se středisky výchovné péče (SVP) a s Informačně-poradenským střediskem ÚP.

Výchovný poradce:

 • koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti k volbě povolání,
 • zajišťuje individuální poradenství k volbě povolání ve spolupráci s třídními učiteli,
 • organizuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC,
 • zajišťuje skupinové návštěvy žáků na úřadu práce,
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, shromažďuje posudky k integraci, zajišťuje dokumentaci, zařazuje žáky k jednotlivým speciálním pedagožkám, vypracovává individuální vzdělávací plány, organizuje práci s integrovanými žáky v reedukačních hodinách, poskytuje informace rodičům, třídním učitelům a vyučujícím jednotlivých předmětů o práci v reedukačních hodinách, hodnotí práci s integrovaným žákem v IVP v každém pololetí,
 • poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům,
 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních,
 • shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, např. žáci ze sociálně kulturního znevýhodněného prostředí
 • koordinuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců,
 • koordinuje přijímací řízení, sleduje úspěšnost,
 • metodická pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP apod..

Školní metodik prevence:

 • koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy,
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů,
 • metodicky vede učitele v oblasti prevence,
 • řeší neomluvené a nevěrohodné absence (prvoplánově řeší třídní učitel, MP v případě sociálně patologických jevů),
 • koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence,
 • koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP,
 • vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních,
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti,
 • vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí,
 • vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby, zajišťuje péči odborného pracoviště,
 • spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd.

Školní psycholog:

Školní psycholog se podílí na všech uvedených aktivitách ve spolupráci se členy ŠPP.
Dále zajišťuje:

 • individuální konzultace se žáky: žáci se k ŠP dostávají z vlastní iniciativy nebo na podnět rodičů či učitelů či asistentů; v případě zájmu dítěte a souhlasu rodičů jsou mu dle vzájemné dohody poskytovány psychologické služby na určené téma (osobnostní podpora, výukové obtíže, podpůrná opatření, vztahová témata ad.),
 • práce se třídami napříč všemi ročníky: jedná se především o prevenci, dále pak diagnostické či intervenční programy zaměřené na řešení vztahových problémů, nekázně ve třídě atp.,
 • kariérové poradenství: žáci na základě přihlášky ve škole absolvují mapovací rozhovory a diagnostické testování, poté jsou zváni na závěrečné individuální konzultace - v případě zájmu i s rodiči,
 • konzultace s učiteli a asistenty pedagoga,
 • konzultace s rodiči,
 • krizová intervence pro osoby v psychické krizi,
 • evaluační procesy školy,
 • adaptační pobyt žáků 6. tříd: je nabízen nově utvořeným kolektivům v šestých třídách,
 • spolupráce s externími organizacemi,
 • podpora zdravého a bezpečného klimatu školy.

Rozpětí činnosti školních psychologů je dána Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb.

Veškeré služby ŠP mohou být poskytovány na základě generálního a individuálního souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není potřeba:

 • při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence,
 • při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou,
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

V oblasti poskytování podpůrných opatření spolupracujeme s níže uvedenými PPP a SPC:

Pedagogicko-psychologické poradny

 • PPP Voroněžská 5, 616 00 Brno, telefon: 543 216 135 nebo 775 211 793; e-mail: ppp@skolskykomplex.cz
 • PPP Brno, Kohoutova 4, 613 00 Brno, telefon: 545 223 379-80; e-mail: kohoutova@pppbrno.cz
 • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 15, 602 00 Brno, telefon: 739 450 034, e-mail: poradna@kpppb.cz

Speciálně pedagogická centra

 • SPC Kociánka 6a, 612 00 Brno, telefon: 515504373, 601551238, e-mail: spczs@sskocianka.cz
 • SPC Brno, Veslařská 339/234, 637 00 Brno-Jundrov, telefon: 517543102, e-mail: spc@zslogo.cz
 • SPC Štolcova 16, 618 00 Brno, telefon: 548 424 075 nebo 774 204 473; e-mail: spc@autistickakola.cz
 • SPC Novoměstská 21, 621 00 Brno, telefon: 541 226 090, e-mail: skola@zsspbrno.cz
 • SPC Ibsenova1, 638 00 Brno, telefon: 548 522 898, 724 744 743, e-mail: dvorackova@ibsenka.cz

 

Konzultační hodiny ŠPP

Mgr. Irena Procházková, zástupkyně pro inkluzivní vzdělávání, výchovná poradkyně

tel. 541 321507/kl.19, mobil 730 516 120,  i.prochazkova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: úterý 13:45 - 14:15 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně pro uchazeče o víceletá gymnázia, mentor

tel. 541 321 507/kl.31,  l.mynarova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: pondělí 13:45 - 14:15 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Roman Růžička, výchovný poradce, kariérový poradce pro žáky 9. ročníku

tel. 541 321 507/kl 21,  r.ruzicka@zshoracke.org

konzultační den/hod.: úterý 13:30 - 14:00 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Renata Jarošová, výchovná poradkyně 1. stupně /Uprkova

tel.: 541 321 507/ kl.32,  r.jarosova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: čtvrtek 12:35 - 13:00 nebo po předchozí domluvě, na pracovišti Uprkova

Mgr. Markéta Klegerová, metodik prevence 1. stupně /Uprkova

tel.: 541 321 507/ kl. 16,  m.klegerova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: úterý 13:15 - 13:45 nebo po předchozí domluvě, na pracovišti Uprkova

Mgr. Jana Vlachová, metodik prevence 1. stupně/Horácké nám.

tel.: 541 321 507/kl.19,  j.vlachova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: pondělí 13:45 - 14:15 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Helena Pavloušková, speciální pedagog

tel: 541 321 507/kl. 19,  h.pavlouskova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: středa 13:30 - 14:00 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Lukáš Novák, metodik prevence 2. stupně/Horácké nám.

tel: 541 321 507/kl. 30,  l.novak@zshoracke.org

konzultační den/hod.: pondělí 13:45 - 14:15 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Klára Procházková, školní psycholožka

mob: +420 778 403 760, tel. 541 321 507/kl.11, k.prochazkova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: středa 12:30 - 13:00 nebo po předchozí domluvě

Mgr. Věra Suchánková, školní psycholožka

tel. 541 321 507/kl.11, v.suchankova@zshoracke.org

konzultační den/hod.: HN - pondělí 14:00 - 14:30, U - středa 12:30 - 13:00 nebo po předchozí domluvě

Po předchozí dohodě je možný i jiný termín konzultací.

Pracoviště školních psycholožek:

Na naší škole působí školní psycholožky Mgr. Klára Procházková a Mgr. Věra Suchánková.

Nabízíme konzultační, poradenské, diagnostické, metodické či informační služby.
Pracuj
eme se žáky, třídami, pedagogy i rodiči.

Kde nás najdete?

 • Na pracovišti Horácké nám. v části budovy, kde sídlí třídy 1. stupně – ve druhém patře, první dveře vpravo (vedle Lidl Music).

 • Na pracovišti Uprkova dveře hned vedle sborovny vpravo.

Mgr. Klára Procházková

Konzultační hodiny: HN - středa 12:30 - 13:00 nebo dle domluvy

mob.: +420 778 403 760, tel.: 541 321 507/kl.11, k.prochazkova@zshoracke.org


Mgr. Věra Suchánková

Konzultační hodiny: HN - pondělí 14:00 - 14:30, U - středa 12:30 - 13:00 nebo dle domluvy

tel.: 541 321 507/kl.11, v.suchankova@zshoracke.org

Uvedené konzultační hodiny slouží především jako kontaktní hodiny pro žáky, kteří s námi pravidelně nepracují či potřebují něco akutního. Pro rodiče a pedagogy nejsou předem stanoveny konzultační hodiny. Termín konzultace Vám rády nabídneme co nejdříve na základě domluvy telefonem, mailem či osobně.

Jsou-li dveře naší pracovny otevřené, jste srdečně zváni i mimo konzultační hodiny.
 

Pozn.: Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 110/2019 O zpracování osobních údajů.