Ocenění pro naše učitele

Každá škola je taková, jací jsou lidé, kteří tam pracují. Jsem moc hrdá na kolektiv lidí, kteří pracují na naší škole. Každý den vidím jejich osobní nasazení, zaujetí prací a hlavně zájem o žáky. O to víc mě těší, když jsou kolegové oceněni i ze strany jiných osob a institucí.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

Mgr. Petra Mendlová – oceněna Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně Pedagogem roku 2021

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně udělila v listopadu 2021 ocenění Pedagog roku 2021 naší dlouholeté kolegyni Mgr. Petře Mendlové, vyučující na 1. stupni. Nejen její pracovní nasazení a přístup k nám, učitelům, a žákům je natolik obdivuhodný, že jsme si ji dovolili nominovat právě na takové ocenění, jako je Pedagog roku 2021.

Petra pro nás není jen „pedagogem roku“, ale její výjimečnost spočívá v soustavné kreativní práci, v inovativních přístupech ke vzdělávání, čímž přispívá k rozvoji nejen žáků a nás, spolupracovníků, ale také k rozvoji celé školy a vzdělávání obecně.

Mgr. Irena Procházková - oceněna Magistrátem města Brna za svou dlouholetou pedagogickou činnost

Irena Procházková absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru biologie a geologie – zeměpis. Později rozšířila svou odbornost o výchovné poradenství a studium koordinace EVVO, kterou na naší škole organizuje. Vedle toho vede již několikátým rokem školní poradenské pracoviště a po četnou skupinku našich asistentů pedagoga.

Životopis plný doplňujícího vzdělávání a kariérních postupů nevypovídá nic o lidských kvalitách učitele. Jeho kolegové ano a ti mluví vždy o vstřícném jednání a ochotě vyslechnout a najít společné řešení problému. Také o ochotě přijímat nové nápady a podporovat snahy o sebevzdělávání, o klidném a věcném posuzování problémů, a to i ve vypjatých situacích. Mimo jiné i o snaze navozovat a udržet pozitivní atmosféru i ve chvílích, kdy není k optimismu mnoho důvodů. Slovy jedné z kolegyň: „Mezi vlastnosti dobrého učitele a kolegy podle mě neodmyslitelně patří lidskost, empatie, zájem, ale také praktičnost a schopnost zachovat chladnou hlavu ve vypjatých situacích. Irena všechno tohle má a dokáže díky tomu koordinovat celé ŠPP, být tady pro nás kolegiálně, když potřebujeme podporu, ale také zklidnit emoce, které při práci s dětmi nutně vyvstávají. Dokáže být konstruktivní a profesionální, ale zároveň také chápavá a podporující. Sama si Irenina názoru a zpětné vazby vážím a vnímám ji jako velkou oporu celého našeho týmu.“

Pozitivní zpětná vazba nepřichází jen od kolegů, ale také od žáků a jejich rodičů. Kdybychom měli zmínit všechny, potřebovali bychom několik stránek, proto uvádíme jednu za všechny: „Rukama paní učitelky Procházkové prošly na druhém stupni obě moje děti. Zeměpis a přírodopis jsou předměty, které mají v dětech vyvolat touhu poznání, ne biflování a učení se zpaměti. To se paní učitelce podařilo. Zapojovala žáky do smysluplných akcí, např. kdy starší navštěvují mladší spolužáky, aby jim předali vědomosti a zatím svoje získané zkušenosti. K tomu jim paní učitelka Procházková dávala prostor, diskutovala s nimi o průběhu akcí, udílela rady i zpětnou vazbu. Dcera se na tuto formu výuky vždy těšila.“

PaedDr. Jana Pašková – oceněna Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně Pedagogem roku 2016

V roce 2016 oslavila Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 70. výročí založení. V rámci oslav proběhl také první ročník ceny pro vynikajícího absolventa fakulty – Pedagog roku. Pod titulem ceny bylo: „Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy, kteří příkladně naplňují své poslání...“ V kategorii učitelů prvního stupně základní školy získala titul Pedagog roku PaedDr. Jana Pašková. Mimo jiné stála u začátků zavádění prvků daltonské výuky na naší škole. Je autorkou ucelené řady učebnic pro skupinovou práci od mateřské školy až po pátou třídu. Její hodiny jsou vždy poctivě připravené a propracované do posledního detailu a vždy je ochotná se dále ve svém umění zdokonalovat...

Samotný výčet pedagogických aktivit by stačil, abychom ocenění paní učitelky Paškové považovali za oprávněné. Co však z paní učitelky dělá Paní učitelku, je navíc její skromnost a pokora, se kterou ke své práci přistupuje a kterou si toto ocenění, určitě pro nás, kteří ji známe, zaslouží nejen pro letošní, ale i pro všechny předchozí i budoucí roky své praxe.

Mgr. Martin Jelínek – semifinalista ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2022

Martin Jelínek vystudoval učitelství pro druhý stupeň na Masarykově univerzitě v Brně a aktuálně učí na naší škole výchovu k občanství, informatiku a zeměpis.

Jelikož, jak sám přiznává, jeho samotného škola moc nebavila, snaží se, aby jeho žáky výuka zaujala a vždy si pokládá otázku, zda jeho samotného by výuka bavila. Vymýšlí tedy nejrůznější aktivity do výuky, které zaujmou žáky a zároveň do výuky zapojuje různé pokusy, moderní technologie, skupinovou práci, badatelské úkoly, či projekty, které vychází ze zájmů jeho žáků. U svých žáků podporuje zodpovědnost za vlastní učení. Jsou pro něj důležité dobré vztahy s jeho žáky, s rodiči i kolegy a bezpečné prostředí.

Krom toho je jedním ze zakladatelů spolku Zachraň Zeměpis, který je zaměřený na podporu učitelů tohoto předmětu. V rámci něj sdílí články s inspirací do výuky, přičemž se zaměřuje na moderní trendy ve výuce, zapojení využívání moderních technologií ve výuce, vytváří videa do výuky a s Janem Otáhalem tvoří podcast pro učitele.

Možná právě proto byl v roce 2022 rodiči navržen na kandidáta nositele ceny Global Teacher Prize Czech Republic, kde se probojoval společně s dalšími 29 kolegy ze základních i středních škol do semifinále.

Global Teacher Prize Czech Republic je celorepubliková soutěž, která s pomocí veřejnosti nachází a oceňuje inspirativní pedagogy na základních a středních školách. Prostřednictvím ocenění je podporuje v profesním směřování a motivuje je k další činnosti a seberozvoji. Kromě toho sdílením jejich dobré praxe inspiruje ostatní pedagogy a zvědomuje důležitost role učitele v dnešní společnosti.

Jsme moc rádi, že v našem týmu jsou učitelé jako Martin Jelínek, protože i cílem celé školy je, aby žáci měli k výuce pozitivní vztah a podporovala se jejich aktivita.

Gratulujeme všem oceněným a jsme rádi, že máme v pedagogickém sboru takové kolegy a kolegyně.