Začít spolu

Naše škola patří do sítě daltonských škol v ČR. Daltonský princip podporuje aktivní práci dětí, klade důraz na rozvoj jejich samostatnosti a vzájemnou spolupráci. Děti jsou vedeny k sebehodnocení v ústní i písemné podobě. Pracují podle týdenních plánů, vytváří si svá portfolia. Více informací o tomto způsobu výuky se dočtete na adrese: https://www.zshoracke.org/vyuka/dalton

Daltonský program má velice blízko k programu Začít spolu. Oba alternativní směry mají mnoho společných znaků, které naleznete na této adrese: http://www.alternativniskoly.cz Na jaře v roce 2014 přišli za paní ředitelkou rodiče předškoláků, kteří by chtěli se školou úzce spolupracovat, s prosbou otevřít třídu s programem Začít spolu. Vedení školy jim vyhovělo. Ve školním roce 2014/2015 vznikla první třída s tímto programem.

Program Začít spolu podporuje u dětí využívání jejich vlastního potenciálu, aby se učily na základě vnitřní motivace a učení pro ně bylo atraktivní. Děti jsou pak aktivní, chtějí věcem přijít na kloub a svůj pobyt ve škole považují za smysluplný.

Program je od začátku postavený na spolupráci s rodinami. Ty se mohou s budoucí třídní učitelkou setkat ještě dříve, než školní rok pro prvňáčky začne, mohou se podílet na přípravě a výzdobě třídy. Během školního roku si společně plánují výlety, projekty, výtvarné dílny, dopoledne s rodiči ve škole nebo odpolední tvoření.

Ve třídě s programem Začít spolu je podporován respektující přístup, otevřená komunikace, aktivní zapojení dětí a svobodná volba. Děti se učí, jak rozpoznávat problémy a jak je řešit, nebát se udělat chybu a reflektovat ji, otevřeně o ní mluvit. Chyba je úplně běžná věc, je to příležitost o věci diskutovat a radit se s kamarádem.

Při výuce se v naší škole snažíme podporovat schopnost spolupráce, umění vyměňovat si názory a zároveň si svůj názor obhájit. Děti jsou vedeny k tomu, aby uměly ohodnotit sebe, věděly, co jim jde, kde mají rezervy, uměly doporučit spolužákům postup a dobře se rozhodovat. Získávají tím spoustu dovedností, které jsou potřebné pro současný svět. Program Začít spolu je hodnotová a postojová záležitost.

Ve školním roce 2019/2020 je tento program realizován na budově Horácké náměstí ve třídách 1.A, 2.A, 3.A a 4.A

Uspořádání dne:

Ranní kruh (10 – 20 min) je čas pro společné setkávání, je to místo pro udržování různých rituálů, například vzájemného pozdravu, společného zpěvu písně. V kruhu mají děti možnost sdělit ostatním své zážitky z předešlého dne, vyjádřit své pocity, jak se mají, jak se vyspaly apod. Probíhá zde motivace k tématu, které se bude během dne řešit. Děti se seznamují s organizací konkrétního dne, co je naplánováno, jaké aktivity je čekají. Tyto informace bývají předávány pomocí ranní zprávy nebo v ní jsou zašifrovány. Ranní kruh slouží především k usnadnění přechodu z domova do školy, k naladění a motivaci dětí na aktivity, které je čekají v průběhu dne.

Integrovaná tematická výuka (2 – 3 vyučovací hodiny) Je to část dne, ve které si děti pomocí různých metod učení a didaktických her osvojují a procvičují učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy, přírodovědy a angličtiny. Třída pracuje na společném zadání.

Práce v centrech aktivit (45 - 60 min) Do center se děti zapisují dle daných pravidel. Podmínkou je, aby každé dítě prošlo během daného času (týden, dva týdny) všemi povinnými úkoly v jednotlivých centrech. V praxi to znamená, že každý den musí navštívit jiné centrum. Každé centrum má svůj název. Nejčastěji se jedná o tato centra:

• centrum čtení a psaní,

• centrum počítání,

• centrum pokusů a objevů,

• výtvarný ateliér,

• kostky.

Úkoly v centrech aktivit vedou děti ke spolupráci. Před započetím práce si musí žáci nejprve rozdělit role, aby se jim dobře spolupracovalo. Jedná se o roli čtenáře, zapisovatele, badatele, mluvčího apod. Aktivity vedou děti k přemýšlení a zároveň k praktické činnosti. Děti se při práci učí pracovat s informacemi, vyhledávat je, následně zpracovávat a také je prezentovat ostatním. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se ve stejný čas odehrávají různé činnosti.

Hodnotící kruh

Den ve třídě končí opět společným setkáváním, tentokrát v závěrečném, hodnotícím kruhu. Zde je prostor pro prezentaci práce, na hodnocení, co a jak se podařilo nebo co se naopak nepodařilo a proč. Děti si zde zároveň mohou vyměňovat své zkušenosti, učit se navzájem. Na hodnocení se podílí také učitel. Závěrečný kruh slouží k rozloučení a uzavření celého dne.

Další informace o programu naleznete na adresách: http://www.alternativniskoly.cz/category/zacit-spolu  nebo https://www.zacitspolu.eu