FIE

Naše škola se stala v roce 2017 centrem kolegiální podpory Feuersteinova instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment). i roky nabízela ochutnávky FIE dalším školám, organizacím, rodičům a studentům Pedagogické fakulty MU, byla součástí projektu Rozvojem sociální gramotnosti
k úspěchu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616, který realiz
ovala brněnská Liga lidských práv http://llp.cz/o-nas/nase-projekty/, jež spolupracovala s pražskou organizací Charlie Karlín (http://charliekarlin.cz/projekty/sofie/).

V letošním školním roce jsme na projekt úspěšně navázali. Během školního roku fungují čtyři kroužky FIE v rámci Centra volného času. Každý týden se děti věnují instrumentu „Uspořádání bodů“
a paní učitelky jim zprostředk
u jen to, co je nutné pro to, aby se samostatně rozvíjely. Zabývají se geometrickými tvary pravidelnými, nepravidelnými, symetrickými a asymetrickými. Vytváře si strategie, uplatňují různé principy, přemýšlí nad přemostěním do reálného života, učí se pracovat

s chybou, upevňují si pravolevou orientaci vůči sobě i vzhledem k jiným objektům kolem sebe. Pracují též s instrumentem řady Basic „Od jednotky ke skupině“, jehož prostřednictvím si rozvíjí logické myšlení
a matematické operace.

Na škole též nabízíme FIE jako volitelný předmět v šestém a sedmém ročníku. Žáci šestých tříd se zabývají instrumentem „Uspořádání bodů“. V každé hodině se zaměřují na detaily, pozorování, vytváře si svou pracovní strategii. Dále uspořádávabody podle vzoru, následně pojmenovávají princip, který při své práci využili. Na závěr se zabýva přemostěním, tedy jak poznatek, který při své činnosti získali, mohou využít v každodenních situacích. Sdílí s ostatními spolužáky své zkušenosti a mohou si uvědomit, že k jednomu cíli může vést mnoho cest, přičemž všechny jsou správné. Během jarních měsíců se seznamují s instrumentem „Ilustrace“. Žáci sedmých tříd pracují s instrumentem „Porovnávání“.

Obsah Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti, poznávat a organizovat informace, naučit se různé strategie, plánovat si život, ovlivnit své chování. Metodu lze využít u běžné populace
v mateřské, základní a střední škole, u dospělých
i seniorů, kteří chtějí zvýšit své možnosti přemýšlet.

Logo ATC metody prof. FeuersteinaLogo Charlie