Pozvánka

Naše škola se snaží používat při výuce metody a formy, které jsou založené na aktivní práci žáků a motivaci pro jejich další rozvoj. Je pro nás také důležité, aby i rodiče byli seznámeni s tím, jak u nás výuka probíhá a na jakých základech je postavena. Z toho důvodu jsme využili možnosti nabídnout rodičům dětí z prvního i druhého stupně společná setkávání.

V následujícím příspěvku Vás blíže seznámí s jednou z těchto aktivit paní učitelka Blažová, která se věnuje diskuzím nad matematikou pro rodiče žáků druhého stupně.

Ve škole postupně zavádíme do všech ročníků výuku matematiky metodou prof. Hejného. Je důležité, aby i rodiče věděli, o co se vlastně jedná. Rodiče mají proto možnost navštěvovat tzv. kavárničky pro rodiče. Jedná se o šest odpoledních setkání v průběhu čtyř měsíců, kde je chceme seznámit s Hejného metodou ve výuce matematiky na druhém stupni naší základní školy.

První odpoledne už proběhlo ve čtvrtek 18. ledna. Tam jsem hovořila obecně o metodě, na čem je postavena, o principech, o roli učitele a žáka. Dále jsem ukázala, jak vypadají učebnice a také udělala ochutnávku konkrétních prostředí, ve kterých se s dětmi pohybujeme. Rodiče si mohli na vlastní kůži vyzkoušet některé matematické úlohy, se kterými se dříve nesetkali. Měli možnost vidět a také si vyzkoušet některé pomůcky, které využíváme v hodinách matematiky. Je velmi přínosné, aby sami prožili, jak výuka matematiky takovou metodou probíhá. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne nejen pro mě, ale i pro rodiče.

Rodiče měli prostor pro svoje dotazy a hlavně svá očekávání. Většina z nich se týká mnou již připraveného programu pro další kavárničky. Účastníci tedy v příštích setkáních nepřijdou o informace, jak vypadá přechod z klasicky učené matematiky na Hejného metodu, jak doma pracovat, případně se učit s dítětem, jak to chodí v hodinách, jak to pak děti zvládnou u přijímacích zkoušek na střední školu atd.

Další setkání pro rodiče žáků druhého stupně proběhnou 22. února, 8. března, 22. března, 12. dubna a poslední 26. dubna letošního roku, a to vždy od 16:00 do 17:30 na ZŠ Horácké náměstí pod mým vedením. Podobné diskuze se konají také pro rodiče žáků prvního stupně. Aktuální informace týkající se mimo jiné i těchto kavárniček můžete sledovat na webových stránkách naší školy.

Všechna naše odpoledne na sebe budou navazovat, proto jsem doporučovala zúčastnit se všech šesti setkání. Pokud však někdo nemohl nebo se nebude moci na některé setkání dostavit, bude jistě přínosné dostavit se alespoň na některé z nich.

Věřím, že tímto programem se zvýší povědomí rodičů o vhodném zvolení této metody pro výuku matematiky, jelikož jsme přesvědčeni, že právě ona činí z matematiky mnohem zajímavější předmět.