Vyjádření školy k současným používaným metodám výuky

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou vynořily obavy, které jsou založené na nesprávných údajích, chceme podat informaci o výuce na naší škole.

Učitelé obou stupňů při výuce všech předmětů používají různé metody, které vhodně kombinují dle potřeb žáků. Snaží se používat aktivizující metody v souladu se zaměřením školy, která je daltonskou školou. Daltonské školy jsou postaveny na principech spolupráce, samostatnosti a zodpovědnosti.

Také při výuce matematiky jsou používány aktivizující metody: konstruktivistická metoda, principy výuky „Hejného matematiky“ a standardní výuka. Tyto metody jsou využívány tak, aby žáci měli možnost se rozvíjet dle svých schopností a vedle matematických dovedností a znalostí bylo rozvinuto i logické myšlení, matematická a čtenářská gramotnost. Velkou výhodou výuky na naší škole a využívání pozitiv různých metod je respektování individuálního tempa žáka. To znamená, že se každé dítě rozvíjí dle svých schopností. Příležitost mají tedy děti nadané i ty, které potřebují více času bez toho, že by se navzájem omezovaly.

Matematika je extrémně důležitá pro rozvoj dětí, protože rozvíjí racionální a analytické myšlení. Kvalitní vzdělání v matematice naučí děti logicky přemýšlet a smysluplně řešit problémy. Schopnost přemýšlet také v dalším důsledku zlepší komunikaci mezi lidmi a je jedním z nejdůležitějších aspektů rozvoje společnosti. Málo kvalitní výuka matematiky je bohužel jednou z největších slabin našeho školství. Nemá smysl, aby se děti učily nazpaměť vzorečky. Klíčové je pochopit podstatu problému a porozumět logické souslednosti kroků vedoucích k jeho řešení. K chápání a aktivnímu přístupu k učení je potřeba děti motivovat vstřícnou formou výuky. Dílo profesora Hejného je skvělou prací, která splňuje tyto náročné požadavky.

Vzhledem k tomu, že matematika je pouze jedna a má na základní škole povinné výstupy v pátém a devátém ročníku, není důležité, jaký přístup učitel zvolí, ale výsledky žáků. V průběhu předchozích čtyř let učitelé naší školy zjistili, že nejefektivnější a nejpřínosnější je pro žáky výuka matematiky doplněná o principy vycházející z „Hejného metody“. Využívají tedy kombinaci standardního způsobu výuky matematiky s „Hejného metodou“ tak, aby bylo posíleno upevnění logického myšlení, pamětného počítání a matematická schémata.

To dokládá i úspěšnost naších žáků při přijímacích zkouškách a struktura povinné přijímací zkoušky z matematiky, kde se ukazuje potřebné obojí, protože přibývá úloh, kde je nutné použít spíše logické postupy a jejich aplikaci.

Pro ilustraci uvádíme poslední výsledky přijímacích zkoušek na čtyřletá a šestiletá gymnázia a maturitní obory. V letošním roce končí 81 žáků devátých tříd, gymnázia – 31 přijatých, ostatní maturitní obory – 40 přijatých, učební obory – 10 přijatých. V sedmém ročníku končí 97 žáků, z toho 15 je přijatých na šestiletá gymnázia.

Všechny učebnice, které používáme jako hlavní texty, jsou schválené a mají doložku ministerstva. V ročnících používáme stejné učebnice z provozních důvodů. V případě používání rozdílných učebnic by docházelo k problémům při spolupráci a případném spojování tříd. Používané metody jsou v souladu se zákonem a jeho požadovanými cíli vzdělávání. Náš školní vzdělávací program byl schválený školskou radou.

Naše škola je otevřená všem zájemcům, kteří by se chtěli přesvědčit, že ve všech předmětech se vyučuje v souladu s potřebami dětí a se zákonnými ustanoveními. Nabízíme tedy opakovaně možnost jít se do výuky podívat a vidět, že naši žáci čtou, počítají, hovoří anglicky, orientují se v dějepise… a to i díky metodám, které jsme my dospělí patrně nezažili. Otevíráme školu pravidelně ve Dnech otevřených dveří, ale dle zájmu rodičů se otevíráme i častěji a umožňujeme i individuální návštěvy.

V tomto školním roce i v letech předchozích jsme pořádali řadu setkání pro rodiče, kde jsme je seznamovali s metodami, které ve škole používáme. Týkalo se to nejen matematiky, ale i dalších předmětů.

Konkrétně matematice jsme však věnovali více času, rodiče měli možnost seznámit se s celou koncepcí výuky, vyzkoušet si aktivity na sobě a hlavně získat odpovědi na otázky, které měli. O těchto aktivitách jsme informovali všechny rodiče prostřednictvím pozvánek na webových stránkách a zpráv přes e-maily.

V těchto aktivitách chceme pokračovat i nadále.

Posíláme odkazy, kde lze získat další informace.

https://zpravy.idnes.cz/hejneho-metoda-prijimaci-zkousky-dq7-/domaci.aspx?c=A170630_110555_domaci_zt

https://magazin.aktualne.cz/nechapou-deti-matematiku-zkuste-na-to-jit-uplne-jinak/r~c3eef3767fbe11e49bec0025900fea04/?redirected=1529051326

https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda

Ivana Melichárková, Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace