Školská rada

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, na funkční období 2024 - 2027

Ředitelka Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2024 - 2027. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT.

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanovuje ředitelka školy, a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné do 19. dubna 2024 v ředitelně školy.

Složení školské rady: Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel (MŠMT). 

Datum konání voleb: 14. května 2024 v průběhu třídních schůzek 16 - 19 hod.

Místo konání voleb: vestibul budovy Horácké náměstí 13, vestibul budovy Uprkova 1a

Školská rada je zřizována dle §167 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Jejím úkolem je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky.

Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,

  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

  9. podává návrh na odvolání ředitele,

  10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Toto vyhlášení bylo zveřejněno na www stránkách, ISE a na nástěnkách školy u hlavního vchodu.

V Brně dne 24. března 2024

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

Kandidáti do školské rady - zákonní zástupci žáků

 

Složení školské rady:

zástupci za zřizovatele

zástupci za rodiče

zástupci za školu

Na členy školské rady se můžete obracet s dotazy, připomínkami a návrhy k práci školy.  Vaše podněty budou podle závažnosti projednány na nejbližším zasedání rady, na mimořádném zasedání, případně se s nimi členové obrátí na vedení školy.

Zápisy z jednání