Skip to main content

20. prosinec - volby do školské rady

Posted in

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ Brno, Horácké náměstí 13 na funkční období 2018 - 2019

 

Ředitelka Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. ,

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2018 -2020. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT ze dne

20. 12. 2017.

 

Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedou, který ustanoví ředitelka školy, a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.

 

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné

do 6. 12. 2017 v ředitelně školy.

 

Složení školské rady:

 

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel (MŠMT).

 

Datum konání voleb: 20. prosince 2017 v odpoledních hodinách

 

Místo konání voleb:

 

vestibul budovy Horácké náměstí 13

 

Školská rada je zřizována dle §167 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Jejím úkolem je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky.

 

Školská rada:

 

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

  9. podává návrh na odvolání ředitele,

  10. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Toto vyhlášení bylo uveřejněno dne 20. 11. 2017 na www stránkách a na nástěnkách školy u hlavního vchodu.

 

V Brně dne 20. 11. 2017

Mgr. Ivana Melichárková; ředitelka školy